Nadruk op het positieve.

A-kwadraat is een maatwerkbedrijf dat werk biedt aan meer dan 500 personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarbij leggen we de nadruk op hun mogelijkheden en capaciteiten. Die nadruk op het positieve vertaalt zich ook naar een oplossingsgerichte houding bij alles wat we doen. Kwaliteit, veiligheid en snelheid staan bij A-kwadraat centraal. En u kunt op ons rekenen: een woord is een woord.

Contacteer ons

Onze missie.

De missie, zeg maar onze bestaansreden, luidt:

A-kwadraat geeft werk aan personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We stimuleren onze medewerkers tot opstromen en besteden bijzondere aandacht aan permanente opleiding en vorming.

Onze doelgroepen zijn in de eerste plaats mensen met een arbeidshandicap, mensen met een psychosociale arbeidsbeperking en uiterst kwetsbare personen. In tweede instantie richten we ons ook op mensen met een specifiek gezondheidsprobleem of een andere arbeidsbeperking, en op kansengroepen.
Met opstromen bedoelen we zowel interne als externe doorstroming. Naar andere, meer uitdagende jobs in ons eigen bedrijf of naar het reguliere economische circuit.
We willen meer dan alleen werk bieden. Onder meer met permanente opleiding en vorming willen we mensen weerbaar maken, hun talenten ontwikkelen en hen stimuleren om stappen te zetten op de participatieladder.

Onze visie.

De visie van A-kwadraat, het antwoord op de vraag ‘Wat willen we zijn’, zegt:

A-kwadraat wil een inclusieve organisatie zijn die op een duurzame en innovatieve manier onderneemt.

Een inclusieve samenleving houdt in dat iedereen op een gelijkwaardige en volwaardige manier kan deelnemen. Duurzaam ondernemen zit in onze identiteit. Het bepaalt onze relatie met medewerkers, de inrichting van onze organisatie, onze verhouding met partners en onze maatschappelijke rol. Innovatie passen we toe in personeelsprocessen, bijvoorbeeld in ons talentbeleid, en in onze houding naar klanten, door proactief te ontzorgen en cocreatief samen te werken. Elke nieuwe vraag - hoe vreemd ook - bekijken we met een open geest. Zo streven we samen naar een geschikte oplossing.

Onze waarden.

Met onze medewerkers hebben we een traject doorlopen rond de vraag: ‘Waarin geloven we’. Het resultaat is een gelaagd model dat voortvloeit uit de missie en visie van onze organisatie en eer doet aan de complexiteit van een organisatiecultuur.

Onze overtuiging luidt:

Iedereen inbegrepen

Wij willen dat iedereen mee is en bieden een geschikte omgeving voor alle medewerkers, waar constructief wordt samengewerkt. Iedereen heeft zijn eigen waarde. Door zich inbegrepen en begrepen te voelen, kunnen mensen openbloeien bij A-kwadraat. Zo creëren we meerwaarde en gaan we voor inclusie. Binnen ons bedrijf, met klanten en in de samenleving.

Het gedrag dat uit deze overtuiging volgt, vatten we samen als:

Ik durf het.
Ik help jou.
Wij waarderen elkaar.
Wij lossen het op.

Duurzaamheid en MVO.

Al sinds ons ontstaan vervlechten we de sociale, economische, maatschappelijke en ecologische aspecten van ondernemen tot een elegant geheel. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is een integraal onderdeel van onze werking. De 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties zijn het kader waarbinnen we willen werken. Voor A-kwadraat zijn vier doelstellingen prioritair. Zij behoren tot de kern van wat wij doen. Namelijk:

• 1 Geen armoede
• 4 Kwaliteitsonderwijs
• 8 Eerlijk werk en economische groei
• 10 Ongelijkheid verminderen

In oktober 2020 kregen voor het eerst 88 Vlaamse ondernemingen het SDG Pioneer-certificaat van UNITAR (het
United Nations Institute for Training and Research). De bedrijven worden beloond omdat ze intensief inzetten op elk van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. A-kwadraat is trots om deel uit te maken van deze pioniersgroep. Wat zijn de voorwaarden voor deze erkenning? Ten eerste drie keer laureaat worden van het Voka Charter Duurzaam Ondernemen (VCDO) binnen een periode van vijf jaar (sinds 2010 behalen we elk jaar het VCDO). Ten tweede telkens tien succesvolle acties realiseren in minstens vier van de vijf P’s (People, Planet, Prosperity, Partnership en Peace). Ten derde acties uitvoeren met positief gevolg binnen elk van de 17 SDG’s.

Begin 2021 doorliepen we een EFQM assessment, een wereldwijd kwaliteitsmodel dat een beeld geeft van de sterke punten en de verbeterpunten van een organisatie. Het resultaat? Een goed rapport met vier sterren. We zijn de eerste Belgische onderneming die zich ‘recognised by EFQM’ mag noemen sinds het model in 2021 werd vernieuwd.

Bedrijfsgeschiedenis.

A-kwadraat is in 2019 ontstaan uit de fusie van Amival en Alito.

Vanuit een woonhuis in het Turnhoutse Begijnhof groeide Amival uit tot een bloeiende beschutte werkplaats en evolueerde daarna tot een modern maatwerkbedrijf dat activiteiten uitvoert voor een brede waaier aan klanten: van eenmansbedrijven tot multinationals, en dat in verschillende sectoren.

In 1986 werd Alito opgericht, onder impuls van VKW Kempen en VIBO de Ring. De doelstelling: duurzame tewerkstelling creëren voor oud-leerlingen van het BuSO-onderwijs. Gedurende een kwarteeuw werd gefocust op houtverwerking, sinds het begin van deze eeuw is groenonderhoud een tweede werkdomein geworden. Alito heeft voor haar houtproducten ingezet op internationale klanten en met groenzorg op een sterke lokale inbedding.